องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


วิธี แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง อบต.2564

    รายละเอียดข่าว

วิธี! แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง อบต.2564
1. ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
2. ทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21-27 พ.ย. 64 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 64
3. แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main 
หรือ www.ect.go.th หรือผ่านทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์”
 

 

 วิธีการดำเนินการ 3 ขั้นตอนการแจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง ออนไลน์

3.1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะ "แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง" ออนไลน์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง
คลิกเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

3.2 กรอกรายละเอียดในแบบ "แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" ให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่

• เลขประจำตัวประชาชน

• รหัสหลังบัตรประชาชน

• ชื่อ-นามสกุล

• วันเดือนปเกิด

และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่เราไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.2564 ให้โดยอัตโนมัติ

3.3 พิมพ์แบบการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเอง ด้วยวิธีตรวจสอบสิทธิ 'เลือกตั้ง 2564' หรือตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออนไลน์ง่าย ๆ ดังนี้

• เข้าสู่เว็บไซต์ ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

• กรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหา

• จากนั้นระบบจะแสดงผลการตรวจสอบ สิทธิ์เลือกตั้ง / เขตเลือกตั้ง / หน่วยเลือกตั้ง / สถานที่เลือกตั้ง / ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ

การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ที่ประชาชนชาวไทยต้องออกไปใช้สิทธิ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดและบริการข้อมูลสายด่วน 1440 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444.

 


     เอกสารประกอบ วิธี แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง อบต.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง