องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คู่มือเตรียมตัวเลือกตั้งและแผนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

คู่มือเตรียมตัวเลือกตั้งและแผนการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


-1 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งทันที)
-11 - 15 ตุลาคม 2564 : วันรับสมัครรับเลือกตั้ง
-22 ตุลาคม 2564 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
-2 พฤศจิกายน 2564 : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
-7 พฤศจิกายน 2564 : วันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร
-12 พฤศจิกายน 2564 : วันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
-17 พฤศจิกายน 2564 : วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ
-21 - 27 พฤศจิกายน 2564 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง)
-28 พฤศจิกายน 2564 : วันเลือกตั้ง
-29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง)
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องดำเนินการเตรียมพร้อมก่อนไปใช้สิทธิ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

2. การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน
หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย

3. กรณีไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ต้องทำอย่างไร
สำหรับใครที่ไม่สามารถเดินทางไปลงคะแนนเสียงได้ สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง
(วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2564)
หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง(วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564)
สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
แบบฟอร์ม สามารถดาวน์โหลด 
ตามลิงค์ นี้   https://www.ect.go.th/ect_th/article_attach/form.pdf

 

     เอกสารประกอบ คู่มือเตรียมตัวเลือกตั้งและแผนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง