องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การยื่นหนังสือของ ตัวแทนผู้สมัครฯ ยื่นหนังสือด้วยตนเอง ​​​​​​​ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

    รายละเอียดข่าว


ประกาศเรื่อง
"แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครฯ ยื่นหนังสือด้วยตนเอง ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ภายในวันที่ 20 พ.ย. 2564"   

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ส่วนที่ 6 ตัวแทนผู้สมัครประจำ ณ ที่เลือกตั้ง ข้อ 102 ตัวแทนผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลซึ่งผู้สมัครแต่ละคน
แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่ซึ่งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจัดไว้ในที่เลือกตั้งแห่ง
ละหนึ่งคน เพื่อร่วมสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการ
ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 2/6 ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ....

          ดังนั้น บุคคลซึ่งผู้สมัครแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนประจำ ณ ที่เลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทน
ผู้สมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารตำบล. ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 2/6 โดยต้องยื่น
หนังสือด้วยตนเอง ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
ภายในวันที่  20 พ.ย. 2564  

ดาวน์โหลด แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 2/6
ตามไฟล์แนบด้านล่าง
 

สอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู  
โทรศัพท์ 042-951001  โทรสาร  042-951000
E- mail: nonmueng.2559@gmail.com
     เอกสารประกอบ การยื่นหนังสือของ ตัวแทนผู้สมัครฯ ยื่นหนังสือด้วยตนเอง ​​​​​​​ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง