องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557
Updated 13-06-2563

สภา อบต.

 
- นายประธานยศ  ประสมพืช -
ประธานสภา
 
 
- นายสุกรี  แสงค้อม - - นายรุ่งเรือง ธนปราชญ์รุ่งเรือง -
รองประธานสภา เลขานุการสภา
       
- นายสุภาพ  โพธิ์ศรี - - นายสมหวัง  อ้วนทา - - นายประเสริฐ  ทองบุญมา - - นายอุทัยวัน  บุญสมัคร -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
   

- นายสุกรี  แสงค้อม - - นายทรงยศ  มุขอาษา - - นายหมาน  โคตรโสภา- - นายประธานยศ  ประสมพืช -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
       
- นายคำรณ  เย็นรักษา - - นางสาววรรณเพ็ล  เวียนเป๊ะ- - นายประเวศ  คงทวี - - นายวุฒิชัย  พระเวียงคำ -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
       
- นายเฉลิมพล  กลางวิชัย - - นายบุญธรรม  ศรีไพร- - นายวิเชียร  ศรีบุญ - - นายนาวิน  สรวลเส -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
       
-นางจันทิมา  พันเดช- - นางปัญจา  มารมณ์ - - นายดอน  สุธรรมลิตร - - นางหนูเล็ก ชัยสงค์ -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
       
- นางวงเดือน  ศรีพันลม- -นายสถิตย์  สาวิกัลย์- - นายสำราญ  สาปิตตา - - นางวีระ  ทุมรักษ์ -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
 
 
 
- นางสาวอุบล  แสนจันทร์ - - นางสำราญ  มาริชิน - - นายชาติ  สรเสส - - นายหนูแดง  ลุนพุฒ -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
 
   
 
- นายเสถียร  แสนศรี - - นางวันเพ็ญ  นามมูลน้อย -

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15