องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557
Updated 13-06-2563

คณะผู้บริหาร

 

 นายทรัพย์ทวี  ศรีมุงคุณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 


นายสนั่น  อศูรย์

 นายอุดร  ยอดตา

นายธนกฤต  กองจันทร์ดี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนน เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนน


 

 นายรุ่งเรือง  ธนปราชญ์เปรือง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ว่าที่ ร.ต.สุทัศน์  ทานุมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล